کلیپ کمپین یاداوری امام نقی

15th of Jun, 2011 by zanbaq
کلیپ کمپین یاداوری امام نقی
From: http://www.azadegi.com/link/2011/06/14/67743
همش چرت و پرت و حرف زیادی
Track this Report 2 Comments | Post a comment
Comments
1477 days ago by Zanbaq
RUSSIAN

??????? 2011 ? 2012 ?????

????????? ???? 2011 ??????????? ???????-??????? ???

????????? ???????????? ??????? ????? ???????????? ?

???? ????? ????????????? ?????? ??????? ??????????

????? ? ?????? 2011 ?????? ????????, ????? ? ?????

??????/? ????? ???? 2011 ????? ? ???????

?? ????? ????2011 ??? ??????? ? ??????? ????? ????? ?
?????? ????? ??????? ???? /?????? ?????????? ??????
??????? ? ? ???? ?????? ????? ???????? ??????

?????? ???????? 45P/Honda-Mrkos ? 14 ?? 20 ??????? 2011 ?

????? ??????? ??????? ? ????????? ???? ???????/26

??????? 2011Big Star (Alpha Orionis) ?????????? ? ???

???? ???? ?????/???? 2011 ????????????? ?? ??????

???????/


?????? ? ??????????? ?????? 2011 ???? ?????

???????????/ ????? ? ?????? ? ??????? 2012 ?? ???????
http://emam-mahdi-1390.blogfa.com
1477 days ago by Zanbaq
italy

Eventi del 2011 e 2012


Anticristo Luglio 2011 Il primo ministro israeliano è

il suo governo Quattordici mesi a lungo Comando e
soldati musulmani Mando y los Imam Mahdi soldados
musulmanes Israele sono distrutti

In estate e in autunno2011 Re Giordania, Siria e Iraq

sono occupati/Alla fine dell2011 La guerra con la Turchia

Alla fine dell 2011 I suoi soldati nel deserto tra La
Mecca e Medina la Terra Vai giù/Re saudita stampi e in
quel paese il potere di guerra start

meteore Comet 45P/Honda-Mrkos in 14-20 AGOSTO 2011 con la

Terra Landing Il più grandein Asia orientale a

colpire/26 agosto 2011
Big Star (Alpha Orionis) esplodere e 3-7 brucia giorno


Giugno 2011 terremoto nel nord di Israele/Vulcano di

Yellowstone Agosto 2011 esploderà/Gesù ha fatto tra

agosto e ottobre
2012
sono

http://emam-mahdi-1390.blogfa.com

Post your Comment

Confirmation Code
 
Report Spam
Save thousands of potential victims.
Report spam or phishing email now!
Recently Updated Spam Reports selling fresh cvv bank login dumps paypal fullz track1&2+pin wu trf rdp smtp bank online transferVotre Participation est Vivement SouhaiterOffre d'emploi au sein de la SOCIETE SNC-LAVALIN !!!chase bank fullz,ccs fullz ssn mmn dob for sale, vaildI GOT MY US PASSPORT,DL AND ID CARD FROM Mr Ray. Email hm at ray.powells30@gmail.comSELL C.V.V GOOD BALANCE AND H.A.C.K.E.R BIG CC VERY GOOD == ( ICQ : 671615786 )sell cvv bank login dumps paypal fullz paypal wu trf rdp smtp booking ticketsBGAward noticeICQ: 691570706 --> Sell cc/transfer WU/Bank login/Paypal/Dump Track 1 or 2
Received a suspicious email?
Can't figure out if it's spam or not?
Send it to: VerifyThisMail@gmail.com
Random Spam Reports aisha needs helpWE NEED YOUR SERVICES!!!!!!!!!!!!!FUND TRANSFERFROM: MRS. KHOLIWE MODIMOInvestment PlanBUSINESS PROPOSALBUSINESS OPPORTUNITY,CareerBuilder: Accountant PositionMY BELOVED IN CHRIST.THANK YOU Business Proposal Offer...NOTIFICATION FOR YOUAn accredited and recognized university degree in just 10 days? Yes! BA/BSc/MA/MSc/MBA/PhD. Legal/Accredited/Verifiable. recommends this siteTRANSACTION OR CONTACT ME BY PHONEURGENTREPLY SOONFROM:MR Rishi Gosine,GREETINGSWINNING NOTIFICATION - CONTACT YOUR CLAIM AGENTYOUR ATM CARD IS READY
     
 

User Registration

Already a SpamInform.com member? Log in now.
Username:
E-mail address:
Password:
Code:

User Registration

A confirmation email was sent to "".
To confirm your account, please click the link in the message.

If you don't see the email in your Inbox, please check your Spam box.

User Login

Not a member of SpamInform.com? Register now.
E-mail address:
Password:
Forgot your password?
E-mail address:
Back
Loading, please wait...
Your password has been sent to the specified email address. Log in